Quicksearch
Table of contents alert
Do you want to receive an email alert about new issue?   

Volume 52, Issue 12

top

Měření kvality podnikatelského prostředí ve střední Evropě

Körner, Pavel; Kudrna, Zdeněk; Vychodil, Ondřej

Year: 2002   Volume: 52   Issue: 12   Pages: 674-697

Abstract: Tato studie prezentuje pět indikátorů používaných pro měření kvality podnikatelského prostředí ve visegrádských zemích a shrnuje jejich výsledky. Jedná se o index vnímání korupce, agregátní indikátory správy, index zajetí (státu), index neprůhlednosti a index rizika správy akciových společností. Autoři diskutují výhody a nevýhody jednotlivých metodologických přístupů a s přihlédnutím k možným omezením vypovídací schopnosti indexů vyvozují společné a rozdílné institucionální charakteristiky České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Všechny ukazatele prezentované v této studii vycházejí ze subjektivních údajů, které byly shromážděny formou průzkumu mínění vedoucích představitelů místní podnikatelské sféry, zahraničních expertů či občanů dané země. Výsledky jsou často málo robustní v důsledku vysokému rozptylu. Přesto však všech těchto pět indexů konzistentně vykazuje stejné porovnání čtyř sledovaných zemí. Kvalita podnikatelského prostředí je obecně vnímána jako nejvyšší v Maďarsku, následuje Česká republika a Polsko s navzájem porovnatelnými výsledky a pak Slovensko, které poněkud zaostává za všemi visegrádskými zeměmi. Ačkoliv je možné na základě některých indexů rozlišit slabé a silné stránky institucionálních rámců v jednotlivých zemích, indexy samy o sobě nedokážou odpovědět na otázku, proč jsou některé komponenty lepší či horší, ani na otázku, zda tyto rozdíly jsou skutečné, nebo zda jde pouze o rozdíly ve vnímání.

JEL classification: K2, K4, P3

Keywords: podnikatelské prostředí; instituce; korupce; správa akciových společností; visegrádské země

DOI:

RePEc: n/a

pdf Attachment [PDF] print Print   Recommend to others Recommend to others
bottom